Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice

Úvod - Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit pokročilou technologii pro rychlou diagnostiku stavu mostních konstrukcí určováním a monitorováním jejich deformací. Určovány budou jak dynamické deformace způsobené průjezdy vozidel, tak i pozvolné deformace způsobené teplotními či dalšími vlivy. Základní použitou technikou bude pozemní radarová interferometrie, umožňující simultánní sledování více míst na monitorovaném objektu s přesností v řádu až setin mm a se vzorkovací frekvencí až 200Hz. Pro současné určování podélných i svislých pohybů bude využito simultánního měření dvěma či více radary. Přitom bude prováděna i identifikace parametrů modální analýzy. Technologie bude v rámci projektu aplikována na mostní konstrukce, ke kterým je k dispozici přepočet jejich zatížitelnosti včetně numerického modelu a ověřena na základě porovnání s výsledky souběžných měření klasickými a moderními metodami, které jsou k dispozici na řešitelských pracovištích.

Vytvořená technologie pak umožní rychlou a relativně levnou kontrolu velkého počtu mostních konstrukcí, které je nutné sledovat z hlediska bezpečnosti jejich provozu. Bude tím reagovat na v současnosti vysoké uživatelské potřeby ze strany správců a provozovatelů této kritické infrastruktury. Jen v ČR je zapotřebí provádět kontroly na cca 2,5 tis. mostních konstrukcí, které jsou v nevyhovujícím stavu.

Dosažení cíle bude naplněno systémem dílčích cílů – tří ověřených technologií a jednoho softwarového nástroje, řešících jednotlivé dílčí úlohy, které umožní jejich propojením do celkového systému provádět požadovanou výslednou rychlou diagnostiku aktuálního stavu mostních konstrukcí.